Contractuele voorwaarden

I. Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied.
Art. 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij CUBE IT SOLUTIONS BVBA als verkoper optreedt. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij CUBE IT SOLUTIONS BVBA als aannemer optreedt. Tenslotte zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij CUBE IT SOLUTIONS BVBA als Iicentiegever optreedt. Alle aanbiedingen in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend CUBE IT SOLUTIONS BVBA is eerst contractueel gebonden nadat zij een verkoop respectievelijk opdracht respectievelijk licentie definitief schriftelijk heeft bevestigd respectievelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft toegekend, alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk door CUBE IT SOLUTIONS BVBA zijn aanvaard zullen als niet bestaande worden beschouwd. De klant erkent kennis te hebben genomen van alle algemene en bijzondere voorwaarden in al hun geschreven en gedrukte bepalingen en verklaart deze algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden. De in onderhavige contractuele voorwaarden opgenomen hoofdingen werden enkel voor de duidelijkheid aangebracht en kunnen niet worden gebruikt voor interpretatie van het contract tegen CUBE IT SOLUTIONS BVBA.


Betalingsvoorwaarden.
Art. 2. In de vermelde prijzen is de B.T.W. niet inbegrepen.
Art. 3. Iedere factuur is betaalbaar voor het gehele bedrag en zonder korting, dit binnen 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, behoudens afwijkende betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk vermeld op de factuur. De betaling dan de factuur geschiedt op de maatschappelijke zetel van CUBE IT SOLUTIONS BVBA behoudens afwijkende betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk vermeld op de factuur. CUBE IT SOLUTIONS BVBA behoudt zich het recht voor een wissel te trekken voor de betaling van de facturen. Alle kosten verbonden aan de wissels zullen ten laste van de klant zijn.


Intresten en schadebeding.
Art. 4. Ingeval van niet betaling op de vervaldatum, zal het bedrag van de factuur – zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling – van rechtswege verhoogd worden met 15 % ten titel van conventionele en
forfaitaire schadevergoeding, dit met een minimum van €125. In geval van niet betaling op de vervaldatum zullen – zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling – van rechtswege conventionele nalatigheidintresten worden aangerekend a rato van 1,2 % per begonnen maand.


Verjaring.
Art. 5. Geen enkele actie welke ook de reden daarvan is, kan worden aangespannen meer dan 1 jaar na het voorval dat aanleiding heeft gegeven tot die actie.


Varia.
Art. 6. Kennisgeving kan slechts geldig worden gedaan door de klant aan de maatschappelijke zetel van CUBE IT SOLUTIONS BVBA of door CUBE IT SOLUTIONS BVBA aan het adres door de klant opgegeven.
Art. 7. Op alle rechtsbetrekkingen tussen CUBE IT SOLUTIONS BVBA en de klant zoals omschreven in art. 1 van onderhavige contractuele voorwaarden is uitsluitende het Belgische recht van toepassing.


Bevoegdheid.
Art. 8. Ingeval van welkdanige betwisting tussen CUBE IT SOLUTIONS BVBA en de klant met betrekking tot de in art. 1 van onderhavige contractuele voorwaarden omschreven gevallen, zijn de
rechtbanken gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd om van dit geschil kennis te nemen en naar rechte uitspraak te doen.


II. Bijzondere voorwaarden

Eigendomsbepaling.
Art. 9. a. CUBE IT SOLUTIONS BVBA blijft eigenaar van de door haar verkochte goederen tot op het ogenblik waarop het factuurbedrag volledig is betaald. Bij gebrek aan integrale betaling van het factuurbedrag op de vervaldatum, kan CUBE IT SOLUTIONS BVBA na schriftelijke ingebrekestelling de verkochte goederen terugnemen, hetgeen niet automatisch leidt tot afstand van haar recht op welkdanige schadeloosstelling.
b. CUBE IT SOLUTIONS BVBA levert enkel en alleen de niet-exclusieve gebruikslicentie van computerprogramma’tain’tbehalve ingeval CUBE IT SOLUTIONS BVBA uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met afwijkingen op deze regel. CUBE IT SOLUTIONS BVBA levert zowel standaardsoftware als software op maat. Computerprogramma’s ontwikkeld door CUBE IT SOLUTIONS BVBA blijven uitdrukkelijk eigendom van CUBE IT SOLUTIONS BVBA. Bovendien behoudt CUBE IT SOLUTIONS BVBA het recht op vaderschap en het recht op integriteit over de door haar ontwikkelde computerprogramma’s. CUBE IT SOLUTIONS BVBA blijft beschikken over het exclusieve recht van reproductie, vertaling, bewerking en het recht van distributie van de door haar ontwikkelde computerprogramma’s evenals over het recht om exemplaren ervan te distribueren onder het publiek. De bepalingen vermeld onder punt b van onderhavig artikel zijn eveneens van toepassing op reeds bestaande computerprogramma’s waaraan CUBE IT SOLUTIONS BVBA bepaalde wijzigingen of verbeteringen heeft aangebracht. De klant staat in voor de beoordeling van de rentabiliteit van de automatisering en erkent verantwoordelijk te zijn voor de keuze van de computerprogramma’s in Licentie, in het bijzonder voor de keuze van de standaardsoftware. Hij verklaart tevens verantwoordelijk te zijn voor de keuze van de installatie, het gebruik ervan en de verkregen resultaten.


Levering.
Art. 10. De door CUBE IT SOLUTIONS BVBA opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. Ingeval er later wijzigingen optreden ten aanzien van de omstandigheden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, kan CUBE IT SOLUTIONS BVBA de opgegeven leveringstermijn eenzijdig verlengen. Bij niet tijdige levering zal CUBE IT SOLUTIONS BVBA bij aangetekend schrijven in gebreke dienen te worden gesteld. CUBE IT SOLUTIONS BVBA zal vanaf de datum van het aangetekend schrijven over een redelijke termijn beschikken om alsnog tot Ievering over te gaan. Ingeval CUBE IT SOLUTIONS BVBA tengevolge van een van haar wil onafhankelijke omstandigheid (vreemde oorzaak) niet (tijdig) kan leveren, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding aan de klant verschuldigd te zijn. De goederen reizen steeds op last en risico van de klant, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Transport van de goederen is onderhevig aan het gangbare tarief. Extra kosten van spoedlevering zijn eveneens ten laste van de klant.


Garantie.
Art. 11. Met inachtneming van hetgeen elders in onderhavige voorwaarden is bepaald, waarborgt CUBE IT SOLUTIONS BVBA de deugdelijke werking van de geleverde goederen en de kwaliteit ervan in overeenstemming met de gepubliceerde standaardkenmerken en in overeenstemming met de door CUBE IT SOLUTIONS BVBA schriftelijke bevestigde specificaties. Wat de door CUBE IT SOLUTIONS BVBA ontwikkelde computerprogramma’tain’tbetreft, kunnen door partijen aanvaardingstesten worden voorzien. De garantieverplichting lastens CUBE IT SOLUTIONS BVBA vervalt integraal indien de klant zelf wijzigingen aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of -volgens CUBE IT SOLUTIONS BVBAop onoordeelkundige wijze werd behandeld.
De hierboven vermelde waarborg omvat onder meer niet de herstelling van schade veroorzaakt door :
– gebruik van toestellen voor doeleinden waarvoor ze niet zijn ontworpen;
– ongeval, schadegeval (door storm brand, bliksem, overstroming, …), verplaatsing, nalatigheid of verkeerd gebruik;
– elke omvorming van het fysisch, elektrisch of mechanisch ontwerp van het toestel;
– tekortkomingen met betrekking tot de installatievoorwaarden voorgeschreven in de toepasselijke installatiehandleiding. Hieronder vallen ook onderbrekingen of defect van de elektrische installatie, de
airconditioning of de vochtigheidscontrole;
– elke toevoeging onder de vorm van mechanische of elektrische koppeling aan een apparaat of een bijzondere uitrusting die niet door CUBE IT SOLUTIONS BVBA werd geleverd, installatie of
verwijdering van een uitrusting door anderen dan aangestelden van CUBE IT SOLUTIONS BVBA.
De garantie dekt niet het normale configuratieonderhoud (op vlak van zowel hardware en software) welke een informaticasysteem met zich meebrengt. Het configuratieonderhoud slaat op alle
handelingen welke nodig zijn om het informatica systeem blijvend en optimaal aangepast aan wijzigende bedrijfsomstandigheden te laten functioneren. Hieronder vallen onder meer: wissen van
overbodig geworden gegevens aanschaf en/of installatie van verbruiksgoederen (toners, …), aanschaf en/of installatie van bijkomende software.
De garantie op de hardware dekt enkel het materiaal zelf en niet de gegevensreconstructie ten gevolgde van eventueel gegevensverlies.


Verhaal.
Art. 12. a. Het verhaal van de klant is beperkend als volgt bepaald: in alle omstandigheden waarin de werking of niet-werking betrokken is van de toestellen, de netwerken, de bijzondere uitrusting die het voorwerp van het contract uitmaken, zal het verhaal van de klant bestaan in het bekomen van hetzij de afstelling of herstelling van de machines, de netwerken of de bijzondere uitrusting, of de vervanging van de defecte onderdelen hetzij waar CUBE IT SOLUTIONS BVBA het nodig oordeelt, de vervanging van het toestel de netwerken of de bijzondere uitrusting.
b. In alle omstandigheden waarin de werking of niet werking betrokken is van de computerprogramma’s in licentie geleverd, bestaat het verhaal van de klant in het bekomen van de verbetering van de gebreken in de computerprogramma’tain’tdoor CUBE IT SOLUTIONS BVBA kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling zelfs indien CUBE IT SOLUTIONS BVBA vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van schade, dit verlies of die vordering:
– schade die de klant of een derde veroorzaakt zou hebben door welkdanige fout of nalatigheid of door een tekortkoming in de verplichtingen die berusten bij de klant;
– de onrechtstreekse schade, m.a.w. de financiële of commerciële verliezen die niet het rechtstreeks gevolg zijn van een tekortkoming van CUBE IT SOLUTIONS BVBA in haar verplichtingen, o.m. de
winstderving, de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van de verhoopte winst, klanten of besparingen;
– de vordering van een derde tegen de klant gericht;
– schade die het gevolg is van de werking of niet werking van het computerprogramma in licentie gedurende de testperiode. De klant heeft slechts verhaal in zoverre dat het CUBE IT SOLUTIONS BVBA
door de klant mogelijk wordt gemaakt de op CUBE IT SOLUTIONS BVBA rustende garantieverplichting na te komen. Dit houdt in:
– onbelemmerde toegang tot alle plaatsten waar zich onderdelen van het informaticasysteem bevinden;
– onbelemmerde toegang tot het informaticasysteem;
– beschikbaarheid van alle software, nodig voor de installatie en configuratie van het informaticasysteem;


Gegevensverlies.
Art. 13. De klant is verantwoordelijk voor het maken van minimum twee geldige back-ups (veiligheidskopies) van alle gegevens (inclusief computerprogramma’s) welke deel uitmaken van zijn informaticasysteem. In geval van gegevensverlies beperkt de verantwoordelijkheid van CUBE IT SOLUTIONS BVBA zich tot de terugplaatsing van de back-ups. De gegevensreconstructie ten gevolge van gegevensverlies is niet inbegrepen in de hardware garantie (zie ook art. 11 Garantie).